Viewing entries tagged
takistused

Mis takistab naistel rikkaks saamist ja kuidas neid takistusi vältida?

Mis takistab naistel rikkaks saamist ja kuidas neid takistusi vältida?

Copyright ProBrows Europe.

Täna vaatame Forbesi põhjal seda, mis on peamised takistused rikkaks saamisel ning loomulikult ka seda, kuidas neid vältida. Erinevate uuringute põhjal peavad naised ennast küll piisavalt võimekaks, et teenida sama palju kui edukad mehed, kuid ometi jääb praktikas nende teenistus meeste omale siiski oluliselt alla. Siin loos vaatamegi, mis otseselt takistab naiste rikastumist ning kuidas nendest takistustest läbi murda.


 

1. Väiksem julgus riskide võtmisel

Üheks peamiseks takistuseks rikastumisel on naiste loomupärane vajadus kindlustunde järele. Ilmselgelt on tuvalisus ning oma elukeskkonna kindlustamine teatud ulatuses hädavajalik, kuid tihti jätavad naised selle tagajärjel kasutamata mitmed võimalused, mis aitaksid neil teatavate riskide võtmise läbi kiiremini rikastuda. Nii olukordades, milles ebaõnnestumise tõenäosus on väga väike, kuid võimalikud negatiivsed tagajärjed väga ulatuslikud, kui ka olukordades, kus ebaõnnestumise tõenäosus on suurem, kuid tagajärjed mitte nii laastavad, on naised tunduvalt tagasihoidlikumad kui mehed. Ometi on nad eriti tagasihoidlikud just olukordades, milles ebaõnnestumine (kuigi väikese tõenäosusega) tooks kaasa väga suuri negatiivseid tagajärgi. Teisisõnu ei ole naised tihti just väga altid kaasa minema niiöelda “bet-the-farm” suhtumisega, mille puhul on vaja võtta suuri riske, et teenida suuremat raha. Ometi on just see tihti hädavajalik selleks, et saavutada vajalik hüpe sissetulekute osas. 

Mida on sellest õppida? Loomulikult ei tasu kohe muutuda äärmuslikuks ja kõike mängu panna, mis sul on, kuid tasub aru saada, millistes olukordades võimendad sa ise naisena riske üle ja jääd seetõttu ilma mitmest kasulikust võimalusest. Esimese asjana tasubki õppida ennast kõrvalt nägema ja tajuda, millal su emotsioonid hakkavad sind piirama ka siis, kui see sulle endale kahjulik on.

 

2. Halvasti treenitud nahaalsuse muskel

Suure tõenäosusega on seegi põhjus seotud arvestataval määral naiste öströgeenitasemega ja sellege, et juba biokeemiliselt pole naistesse sisse ehitatud säärast heas mõttes vahel hädavajalikku “agressiivsuse geeni ja testosterooni faktorit”, mis paljudel edukatel meestel olemas on. Kui hirm riskide võtmise ees oli pigem üldisem ja strateegilisem piirang, siis vähene nahaalsus ning allahetitlikkus ilmneb just taktikalise puudujäägina igapäevastes olukordades. Nimelt nõustuvad naised tihti tegema ära rohkem tööd ja pälvima selle eest vähem tunnustust kui mehed. Nad ei vastandu ülesannetele, mida nad tegelikult õigeks ei pea ning kahtlevad harvem nende otseste ülemuste antud korraldustes. Naised julgevad vähem töölt viilida, ääreprojekte teha ja on paraku loomupäraselt kohustustundlikumad. Kahtlemata ei ole need omadused läbinisti halvad, kuid probleemiks ongi see, et säärase suhtumise tagajärjel ei ole tihtilugu ilmne seos naiste töö ja tulemuste osas ning nende saavutused “lähevad jagamisele” mitmete teistega, kui samas vastutuse oma ebaedu eest peavad nad ikkagi enesele võtma. See omakorda annab neile vähem uusi võimalusi teha suuri projekte ning harjutab nad ka pikemal perioodil vähesemaga leppima. 

Mida siit õppida? Nii, nagu võtad vastutuse oma ebaõnnestumiste eest, võta vastutus ka õnnestumiste eest. Probleemsete ja peavalu tekitavate ülesannete enda peale võtmisel pole väga palju kasu sellest, kui nurud hiljem oma sõbrannadelt kaastunnet, rääkides sellest kui ebaõiglane see kõik on ning kui palju sa teiste inimeste eest pead tööd ära tegema. Valvas tuleb olla olukorras, kus sulle neid ülesandeid kaela määrida tahetakse. Just nendes olukordades tasub välja lasta oma nahaalsuse Kraken ja konkreetselt keelduda, kui sa neid asju tegema ei pea ja teha ei taha. Suur osa probleeme lahendub kõige lihtsamini selle läbi, et sa neid endale algselt ei tekitagi. Väga paljud naised on öelnud, et neid on tõeliselt üllatanud see, kui palju mehed aktsepteerivad nende “ei” ütlemist olukordades, kus nad on kindlameelsed ja võimelised oma seisukohti mehelikult põhjendama. 

 

3. Tegutsemine töökohal, kust rikastumine on matemaatiliselt välistatud

Lisaks eelnevatele emotsionaalsemat laadi piirangutele on see siin täielikult ratsionaalne. Ometi on see siiski seotud naiste emotsionaalse mõtlemisega selles võtmes, et kipume naistena sageli elu ilustama. Kuidas see täpsemalt toimub? On tõestatud, et kuigi naised on väga praktilised konkreetsetes ja pisemates küsimuses, on nad sageli täiesti illusioonide küüsis, kui vaadata suurt plaani. Nimelt on nad võimelised kuni väga kõrge vanuseni unistama elumuutusest, mis mingi välise põhjuse tulemusena (uus elukaaslane, ideaalne töökoht, suur arenguhüpe isiklikes oskustes, “õige” äripartneri leidmine, elu äritehing vms) annaks neile täieliku majandusliku vabaduse. Loomulikult pole säärane unistamine halb per se, nagu öeldakse. Probleemiks on aga see, et säärase unistamisega paralleelselt teeb naine igapäevatööd, mis tegelikult mistahes realistlikud ja loogilised rikastumise võimalused välistab. Kurb tõsiasi on, et unistuste muutust enamasti ei juhtu, ükskõik kui palju selle mõttega oma peas mängida ning paraku ei taju seetõttu ka muidu väga arukad naised seda, kuhu nende igapäevatöö neid aastate pärast välja viib. 

Pisut liiga otsekoheselt öeldes ongi olemas väga suur hulk töökohti, mille puhul ei olegi võimalik rikkaks saada, sest neis puudub mistahes mehhanism, millega saada korraga palju raha. Kui soovida näiteks jõuda olukorda, kus kontol oleks korraga kaks-kolm miljonit eurot vaba raha, siis näitab lihtne matemaatika, et valdav osa naistest peaks selleks rabama mitusada või mitutuhat aastat. See on aga võimatu lihtsalt seeõttu, et naine sureb enne ära.

Mida siis teha? Praktikas on osutunud kõige toimivamaks strateegia, mille puhul naine kindlustab endale sissetulekud, mis annavad võimaluse iseseisvalt hakkama saada ning samal ajal võtab riske projektide osas, mis võivad anda oluliselt suuremaid sissetulekuid. Ilmekalt on seda kirjeldanud majandusteadlane Nassim Taleb oma raamatutes Black Swan ja Antifragile (millest mõlemad peab iga edukaks sooviv tüdruk kindlasti läbi lugema). Ta läheneb olukorrale investeeringute jaotuse läbi ning kirjeldab oma investeerimse strateegiat kui kangi, mille ühes otsas on väga madala tootluse ja olematu riskiga investeeringud ning teises otsas (mis moodustab ilmselgelt mahult kordades väiksema osa investeeringute kogusuurusest) on väga suure riski ja seeläbi ka potentsiaalselt väga suure võimaliku tulususega projektid. 

Kuigi sul ei pruugi olla suurt algkapitali, mida sääraselt jaotada, on sul see siiski olemas aja ja energia näol, mida saad samadel alustel investeerida. Kohe, kui oled kindlustanud piisavad sissetulekud, et hakkama saada, võta ette julgemaid projekte, millest mõned võivad isegi õnnestuda andes sulle seeläbi võimaluse päriselt rikkaks saada :) Oleme seda suhtumist ProBrows-is ise viljelenud ja julgen ilma mistahes kahtlusteta öelda, et see töötab :)

Kuidas olla loovam?

Kuidas olla loovam?

Copyright ProBrows Europe.

Paljud naised on öelnud, et nad lihtsalt pole loovad inimesed ning püüavadki seetõttu teha asju pigem kindlamini järeleproovitud lähenemisi kasutades ning hoida kõrvale olukordadest, mis eeldavad loovust. See on väga piirav. Selles loos siin on mõned mõtted, kuidas olla loovam.

 

1. Mõista, mis tegelikult loov olemist takistab

On ilmselge ja tõendatud fakt, et inimene järgib oma tegudes raame, mis on ära määratud selle poolt, kelleks ta ennast peab. See on ilmselge. Näiteks, kui inimene peab ennast halvaks kirjutajaks, siis on üpris naiivne loota, et ta hästi kirjutama hakkab või seda isegi tõeliselt pühendunult teha proovib. Peamiseks miinuseks säärase mõtlemise juures ongi enamasti see, et meie arusaam sellest, kes me oleme võib viia välja olukorrani, kus me lihtsalt hoidume teatud tegevustest, sest oleme harjunud mõtlema, et me pole nendes eriti tugevad. 

Täpselt sama mehhaanika toimub loovuse puhul. Kui mõni tüdruk ütleb näiteks endale ja teistele, et ta ei ole loov inimene, siis on võrdlemisi lootusetu oodata talt loovat käitumist. Ta lihtsalt käitubki vastavalt oma välja öeldud arvamusele ning pigem püüab teha võimalikult vähe tegevusi, mis loovust eeldavad. Ometi tasub enamasti see piirav arvamus vaidlustada. Ja siinkohal ei pea me silmas tüüpilist südantliigutavat juttu sellest, et lapseeas olime kõik loovad ja siis muutsid eluraskused meid kinnisemaks, vaid lihtsat fakti: enamik inimesi suudavad olla palju loovamad, kui nad on sunnitud loovamalt toimima. Valdav osa tüdrukutest kasutab ära vaid killukese sellest, milleks nad võimelised on, sest nad lihtsalt lasevad piirata end oma identiteediga seotud veendumustest, millest kaugeltki mitte kõik ei pruugi olla tõesed.

Mida saad teha? Kui oled endale mõttes (või veel hullem enda kohta avalikult) tunnistanud, et sa pole loov inimene, siis lihtsalt vaidlusta see arvamus. Leia tõendeid olukordade kohta, milles oled olnud loov ning võimenda pigem neid, mitte aga piiravat arvamust sellest, et sa pole loov.


 

2. Leia uusi olukordi, milles on vaja olla loov.

See võib muidugi tunduda pisut enesepiinajalik. kuid tasub ära palju kiiremin kui arvata oskad. Kui on üks asi, millest olen paljude tüdrukute ja iseenda käitumist kõrvalt vaadata püüdes aru saanud, siis on see järgmine: enamik tüdrukuid on võimelised kordades rohkemaks, kui neil pole valikut ja nad lihtsalt peavad asjad ära tegema. Täpselt sama puudutab ka loovust. Kui näiteks pidasid varem ebameeldivaks ülesandeid, millega toime tulemiskes on kindlasti vaja loovust - kirjutamist, kujundamist, uute kontseptsioonide välja mõtlemist, turundust, reklaamiga seotud tegevusi ning samas ka esitlusi ja olukordi, milles on vaja kiiret loovat mõtlemist, siis soovitangi nüüdsest hakata ennast võimalikult palju nendesse olukordadesse asetama ning neid ülesandeid vastu võtma. 

Esmalt ebaintuitiivne ja isegi vastik mõte selliste asjade tegemisest muutub kiirest, kui sul pole sisulist valikut neist kõrvale hiilimiseks ning lihtsalt pead need ära tegema. Mis sa arvad, mis enamasti siis nendes olukordades juhtub? Pigem tõenäolisemalt kui mitte üllatad sa nii teisi kui ka sageli iseennast sellega, et toimidki loovalt - teed asju, milleks sa ei pidanud ennast võimeline olevaks. See omakorda on aga kõige lihtsamaks ja paraku ka geniaalsemaks võimaluseks veenda end sellest, et sa oledki tegelikult loov. Loomulikult ei tähenda see, et kõik loovad tööd hakkavad sinu käes mängleva lihtsusega sujuma ning et võiksid minetada mistahes enesekriitika, kuid olen veendunud, et seda proovides pigem üllatad end positiivselt.

Mida saad konkreetselt teha? Lõpeta loovata ülesannete pelgamine ja hakka toimima vastupidiselt - võta enda peale ülesandeid, mille ära tegemiseks on vaja loovalt tegutseda. Kõige parem viis veenda iseennast sellest, et oled tegelikult loov inimene on teha loovaid tegevusi, mille ära tegemist oled eelnevalt teistele avalikult välja lubanud.


 

3. Kasuta loovust valdkondade üleselt.

Arvestades seda, kui paljud siiski loovust mõõdukalt pelgavad, võib tunduda see mõte veel eriti julgena -  ometi see nii ei ole. See tähendab hoopis midagi väga lihtsat. Nii, nagu ei ole loovus kaasasündinud võimekus, mis oleks väheste väljavalitute privileegiks, pole loovust ka mitte kuidagi piiratud mõne konkreetse valdkonnaga. Kui inimene on suutnud toimida loovalt ühes valdkonnas ning saavutanud selles häid tulemusi, võib ta korrata täpselt sama mõnes teises valdkonnas. Oluline on siinjuures vaid see, et ta läheneb uuele valdkonnale samasuguse julge lähenemisega. 

Üheks paljudest näidetest selle kohta on mees, kellega ka meil on olnud au kokku puutuda - Robert Rodriquez. Ilmselt tead, et ta on praktiliselt sama tunnustatud lavastaja kui Tarantino ning lausa peab olema sellest töös väga loov. Ometi ei tea paljud tema enda suhtumist loovusesse - nimelt on ta ise tunnistanud, et ühel hetkel ta tajus, et loovus on absoluutselt üldine ning pole mitte mingit vahet, mis meediumi kaudu see avaldub. Peale seda suureneski dramaatiliselt tema kastuses olevate vahendite valik. Näiteks püüdis ta vahel väljendada oma loovust tehes muusikat, maalides, intervjueerides inimesi, fotografeerides ja hakates isegi rõivaid disainima. Seejuures on märkimisväärne aga asjaolu, et tegemist polnud mitte mingil juhul mõne nartsissistliku eneseimetleja käitumisega, kes arvab, et kõik, mida ta puudutab muutub kullaks, kuigi saavutab tegelikkuses vaid keskpäraseid tulemusi. Ka paljud teised on objektiivselt öelnud, et Robert Rodriquez ongi nendes tegevustes väga hea. Kindalsti tasub õppida säärasest lähenemisest, sest just julgus olla vaba vahendite valikus on paljuski (ja seda tema enda kinnitusel) tema edu aluseks.

Mida saad ise teha? Ära karda kasutada oma loovat lähenemist valdkondade üleselt ja hakata loovalt tegema tegevusi, mille tegemist sa varem ette kujutadagi ei julgenud. Kasuta sama mehhaanikat, mis on sulle edu toonud valdkondades, milles oled tugev ja kanna see üle uutesse tegevustesse. 

Võin omaltpoolt kinnitada, et see töötab ja olen seda ise sageli proovinud. Kuigi ma ei pea ennast heaks kirjutakas, siis vähemalt see, et ma ennast üldse kirjutamise läbi väljendada suudan, on kindalsti tõestuseks sellest, et ei tasu karta läheneda loovalt valdkondadele, mida varem tõesti mitte mingil juhul ennast tegemas ette ei kujutanud. Samas olen täiesti veendunud, et sinda suudad seda veel paremini - lihtsalt leia uusi valdkondi, ära karda ja ole veel loovam :)